3 October 2018 Nieuwsbrief 3
SWV Passend Primair Onderwijs Midden Limburg (SWV PO 31.02 ML) 

Beste lezer,
 
Het schooljaar is in volle gang. Hopelijk heeft iedereen genoten van een heerlijke herfstvakantie. Ter inspiratie in deze nieuwsbrief twee ervaringsverhalen van kinderen die gevochten hebben om hun plekje in het onderwijs te vinden. Soms is de weg hobbelig, maar als we in volle openheid en vanuit vertrouwen samenwerken, kunnen we ieder kind geven wat hij verdient. Ook vind je in deze nieuwsbrief een samenvatting van het nieuwe ondersteuningsplan (2018-2022).
 
Veel leesplezier!


INHOUD: 
 1. De ervaring van Wout in het basisonderwijs
 2. Een lange zoektocht naar de juiste school
 3. Het nieuwe ondersteuningsplan
  
***
1 Manon, moeder van Wout (11 jaar):
'Ik vind het heel prettig dat ze Wout niet behandelen als een kind met één probleem, dat in één hokje past'
 
'Onze oudste zoon Wout bleef achter met spraak en motoriek. Toen hij 3,5  jaar was sprak hij nog niet. Het advies van de specialisten was toch plaatsing in het reguliere basisonderwijs, met ambulante zorg. Hij startte in groep 1, een heel spannende stap. Ik zag dat hij dingen niet kon die andere kinderen wel konden. Dat kostte hem veel energie. In het begin uitte hij zich dan niet in woorden, maar wisten we dat het teveel was geweest als hij 's nachts ziek werd.'Inmiddels gaat het beter met Wout. Goed, zelfs. Maar, zegt Manon: 'Als ouder moet je constant de vinger aan de pols houden. Geen afwachtend beleid voeren. Je moet je echt verdiepen in de mogelijkheden en zorgen dat je de goede mensen om je heen hebt.'
 
De motoriek blijft lastig voor Wout, en taal en spraak kwamen langzaam op gang. 'We ontdekten wel dat hij een hoge intelligentie heeft. Het is een valkuil om te denken dat een kind iets niet kan, als hij zich niet verbaal kan uiten. Het ondersteuningsteam hielp ons op die weg. Ik vind het heel prettig dat ze Wout niet behandelen als een kind met één probleem, dat in één hokje past. Ze zien echt het unieke kind.'
 
'We hebben enorm veel vertrouwen in Wout, dat is heel belangrijk. Maar als ouder moet je wel reëel blijven. Je kind moet keihard werken en is vaker een uitzondering. Dat moet een kind wel kunnen opbrengen. Daarnaast moet je blijven praten met de onderwijsprofessionals. Ik heb bijvoorbeeld liever dat een leerkracht zegt "dit gaat me niet lukken", dan dingen beloven die niet haalbaar zijn. Je zult moeten samenwerken in openheid en vertrouwen. Als iedereen op z'n eigen eilandje opereert, is dat een gemiste kans.'
 
De volgende uitdaging is het voortgezet onderwijs. 'Wout wil volgend jaar naar havo/vwo. Dat zit er wel in. Bij het ondersteuningsteam kunnen we aankloppen voor hulp met het vinden van de juiste school. Die school gaat Wout volgen zonder ambulante zorg. "Ik denk dat ik het zelf kan", zegt hij zelfbewust. Wij zijn heel trots.'
 
***
2 Marion over de zoektocht naar een school waar haar dochter weer zichzelf kan zijn:
'Ze gaat nu zingend naar school, in plaats van met buikpijn'
 
'Het traject van onze dochter is lang geweest. Met 3 jaar is ze gediagnosticeerd met A.S.S. (Autisme Spectrum Stoornis). Ze werd doorverwezen naar speciaal onderwijs, en startte daar in groep 1 met 4 jaar. Maar daar zat ze voornamelijk met jongens samen. Lastig, want ze is slachtoffer geworden van misbruik in een zorginstelling, in 2013. Ze voelde zich er onprettig: angstig, gestrest, presteerde slecht, had geen zin om naar school te gaan en klaagde veel over buikpijn.'
 
'Ze heeft het nooit met woorden gezegd, maar achteraf was het haar gedrag dat ons vertelde dat er iets mis was. Samen met het Passend Onderwijs ondersteuningsteam en de juf van die school hebben we gekeken naar een oplossing: een andere school. We zijn in gesprek geweest met de reguliere basisschool in ons dorp. Zij keken echter alleen maar naar de formulieren, niet naar het kind, en durfden de plaatsing niet aan.'
 
'Toen kwamen we terecht bij het speciaal basisonderwijs, en daar viel alles op z'n plek.
Zij werken leergedrag- en kindgericht, niet prestatiegericht. Klassen worden er ingericht op basis van het niveau van het kind, niet de leeftijd. Niemand hoeft hier op de tenen te lopen, en mijn dochter is er helemaal op haar plek. Al bij haar eerste bezichtiging zei ze: "Mama, dit is mijn school, hier wil ik naartoe".'De overplaatsing ging niet heel soepel, het uitwisselen van haar dossier ging erg rommelig. Maar sinds augustus dit jaar is het dan toch zover: onze dochter - nu 10 jaar oud - kan naar de school waar ze gráág naartoe gaat. Ze functioneert er goed, de afspraken zijn duidelijk en de lijntjes met ons zijn kort. Ze gaat zingend naar school, in plaats van met buikpijn. Op de andere school glipte ze langzaam weg, nu hebben we ons spontane kind weer terug. Mijn boodschap is daarom, aan alle scholen: ga niet alleen uit van formulieren, maar ga het gesprek aan.'
 
***
3 Op weg naar meer inclusief onderwijs
 
We hebben een nieuw ondersteuningsplan. Geschreven na evaluatie met alle betrokken partijen over de huidige stand van zaken. Wat gaat goed? En wat kan beter? Op weg naar meer inclusief onderwijs. Het is een zeer compleet document, 46 pagina's tellend. Hierbij een korte samenvatting. Meer weten? Lees hier het complete document en de notitie arrangeren en toewijzen.
 
De evaluatie:
Wat er beter gaat
 • Verantwoord en passend maatwerk voor leerlingen.
 • Externe ondersteuning, consultaties, inzet expertise Ondersteuningsteam, incl. CJG.
 • Meer vroegtijdig en preventief handelen (maar er is nog winst te behalen).
 • Kennis en kunde.
 • Samenwerking met ouders.
 • Klas- en groepsdoorbrekend werken.
Grenzen en hindernissen
 • Extreme, complexe gedrags- / werkhoudingsproblemen.
 • Grote niveauverschillen en vaak grotere- / gecombineerde groepen.
 • Instromers met complexe ondersteuningsvragen.
 • Problematische en gecompliceerde gezinssituaties / opvoeding.
 • Vluchtelingen en nieuwkomers.
 • Stabilisering / lichte stijging van het aantal leerlingen in het S(B)O.
Ondersteuningsplan 2018-2022 samengevat

Missie
Thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 3-14 jaar zodat zij zich optimaal in een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kunnen ontwikkelen.

Visie
Naar meer thuisnabij inclusief onderwijs: waar mogelijk, waar passend, waar verantwoord.

Koers
3% van de leerlingen maakt gebruik van S(B)O. Een grote uitdaging gezien het huidige deelnamepercentage 5.4% is. Bovendien vraagt het iets anders dan "klassikaal" werken; met meer flexibel en groepsdoorbrekend werken, versterken van het van de eigenaarschap leerling en deskundigheidsbevordering.

Leidraad
'Voor al die beloftevolle kinderen naar meer inclusief onderwijs; het lukt alleen maar samen.'

De hoofdpunten:
 • Bundeling, verbinding en samenwerking van expertise S(B)O en BaO en verder werken aan krachtige verbinding onderwijs met jeugdhulp / jeugdzorg.
 • Betrokkenheid van en afstemming met ouders / verzorgers.
 • Het ondersteuningsprofiel van de leerling met de daarbij passende school moet leidend zijn.
 • Geen thuiszitters.
 • Onafhankelijke samenstelling van het BTO.
 • Krachtige OT en S(B)O-expertise op de werkvloer: nadruk op versterking leerkracht, systeem en preventie, mogelijk realiseren terugkeer-perspectieven.
 • Er kan financiële ondersteuning worden aangevraagd voor pilots om de samenwerking en afstemming impulsen te geven.
 • Extra bekostiging van de basisschool wanneer bijv. een leerling terugkeert uit S(B)O of met ondersteuning op de basisschool blijft.
 • Het SWV is financieel gezond. Mocht het deelnamepercentage niet verder dalen, dan zal over 3 jaar anders met de middelen moeten worden omgegaan. 

www.swvpo3102ml.nl
Print Afdrukken
Delen