Ondersteuning in de basisschool

Brede basisondersteuning op alle basisscholen

Om haar missie te realiseren heeft het SWV een ambitieuze kwaliteitsstandaard afgesproken. De doelstelling van het SWV is dat alle basisscholen in het schooljaar 2019-2020 aan de 13 ijkpunten van hun ondersteuningsprofiel voldoen en zodoende krachtige scholen zullen zijn, die voor al hun leerlingen op de niveaus 1 t/m 4 van ondersteuning  adequaat tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften. Alle scholen hebben hun huidige mogelijkheden om leerlingen te begeleiden en ondersteunen beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.
 

Extra ondersteuning

Daar waar de ondersteuningsbehoeften van de leerling door de complexiteit van problematiek en/of door een combinatie van problemen op school en thuisproblemen een specifieke en/of onevenredige inzet vergen, wordt gebruik gemaakt van extra, specifieke ondersteuning.
Deze kan gevonden worden bij scholen met een specifiek ondersteuningsprofiel, bij instellingen voor de behandeling of begeleiding van een beperking of stoornis, of er volgt een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. In al deze gevallen staat het principe van het perspectief op terugplaatsing centraal in het ondersteuningstraject.
Ook hier geldt: primair kindnabije en secundair schoolnabije voorzieningen. Het SWV zet in op voorzieningen binnen of tussen reguliere scholen en wil institutionalisering van voorzieningen zoveel mogelijk vermijden. Zowel de lichte ondersteuning (SBO) als de zware ondersteuning (SO) zullen een rol blijven vervullen.
 
Bij het arrangeren van ondersteuning wordt niet alleen gekeken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die door de school geconstateerd worden en die uitstijgen boven de basisondersteuning, maar ook naar samenwerking met jeugdhulp, voor- en vroegschoolse educatie en het VO.
 

Ondersteuningsteams

Om de basisscholen te ondersteunen in het realiseren van kwalitatief goed passend onderwijs voor alle leerlingen worden, mede op basis van opgedane ervaringen, kleine teams aan scholen of aan
clusters van scholen gekoppeld.
Deze kleine teams, te noemen ondersteuningsteams, bestaan uit specialisten, waaronder een orthopedagoog of psycholoog, een specialist afkomstig uit het SO of SBO, aangevuld met een
jeugd- en gezinswerker (vanuit CJG/AMW/JGZ/BJZ). Ook wordt hieraan toegevoegd de specifieke expertise die sommige basisscholen hebben ontwikkeld. Bij dit laatste kunnen we bijvoorbeeld denken aan de inzet van expertise op het gebied van meerbegaafde leerlingen en de "Taalschool" verbonden aan de  AZC-afdelingen ( Echt en Baexem), die verbonden zijn aan de basisscholen in de regio.
Ondersteuningsteams vormen de spil in de ondersteuningsstructuur van het SWV: deze teams leggen de verbinding tussen de basisondersteuning in de scholen en de extra ondersteuning die op SWV-niveau wordt geboden.
De ondersteuningsteams ondersteunen de scholen in het realiseren van kwalitatief goed onderwijs en passend onderwijs voor alle leerlingen. Het team gaat in op de ondersteuningsbehoeften van de scholen.                         
 
Alle scholen worden door het ondersteuningsteam bediend. Het SWV heeft besloten om de kosten van de ondersteuningsteams uit het gemeenschappelijke budget te financieren. De beschikbare menskracht m.b.t. jeugdhulp zal worden gefinancierd door de gemeenten. Mogelijk vrijkomende expertise vanuit het SO (AB) wordt waar mogelijk en indien passend bij de ondersteuningswensen van de scholen verbonden aan de ondersteuningsteams.
 
De taken van het ondersteuningsteam:
  • Vroegtijdig signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van leerlingen, d.m.v. het voeren van consultatiegesprekken of het deelnemen aan leerlingenbesprekingen;
  • Het samen met de school, i.c. de IB-er, helder krijgen van specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen en het daarbij, indien nodig, inschakelen van expertise van partners binnen en buiten de school;
  • Zo nodig aanvullend diagnostisch onderzoek initiëren of uitvoeren;
  • Multidisciplinaire handelingsgerichte adviezen geven en beoordeling uitvoeren bij complexe situaties;
  • Advies of lichte kortdurende ondersteuning bieden aan leerlingen, leraren en/of ouders (bijv. met (P)AB);
  • Ondersteunen bij het vaststellen van en afspraken maken over het benodigde onderwijs(zorg)-arrangement;
  • Ondersteunen bij de terugplaatsing van leerlingen vanuit het S(B)O naar het basisonderwijs;
  • Voorbereiden van integrale indicatiestelling en het formuleren van het deskundigenadvies bij verwijzing naar SBO, SO of jeugdhulp;
  • Ondersteuning bieden bij het maken van afspraken over de coördinatie van zorg;
  • Scholen ondersteunen bij het realiseren van de zorgplicht voor zij- en onderinstroom.
 
Zie voor uitgebreide informatie de notitie Van indiceren naar arrangeren en voor een  samenvatting de notitie ondersteuningsteams
Print Afdrukken
Delen