4 February 2019 Nieuwsbrief 4
SWV Passend Primair Onderwijs Midden Limburg (SWV PO 31.02 ML)

INHOUD: 
  1. Bijeenkomst vroegtijdig signaleren en interveniėren
  2. OPR: 'Kijk met een brede bril naar het kind'
  3. Vacature!
  4. Op de agenda

Beste lezer,
 
In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband doen we verslag van de bijeenkomst vroegtijdig signaleren en interveniėren voor IB'ers en ondersteuningsteams. Hoe belangrijk is het om kennis te delen en elkaar te helpen! Ook de ondersteuningsplanraad (OPR) benadrukt het uitwisselen van ervaringen én doet een oproep om het systeem het kind te laten volgen, niet andersom.
 
Veel leesplezier!

==================================================================
 
1. Bijeenkomst vroegtijdig signaleren en interveniėren

Erger voorkomen
 
Hoe eerder je een probleem in beeld hebt, hoe eerder je erop kunt inspelen. Klinkt logisch, maar het vereist een oplettend oog. Hoe kijk je door gedrag heen? Heb je voldoende theoretische kennis over de ontwikkelingsfasen van het kind? En als je iets signaleert, met welke onderzoeksvragen ga je dan aan de slag? Is er sprake van een stoornis of een gedragsprobleem? Welke belemmerende factoren spelen een rol? En hoe neem je de omgeving van het kind mee?
 
Op dinsdag 22 januari 2019 vond er een bijeenkomst plaats voor intern begeleiders en leden van de ondersteuningsteams. Pedagoog en onderwijskundige Sjoerd Verheijden nam de aanwezigen mee in de ontwikkeling van het kind en benadrukte het belang van vroege signalering: 'Problematiek is vaak cumulatief. Als een kind gedrag vertoont dat niet bij de leeftijd past of anderszins opvalt - externaliserend of internaliserend - en er wordt nķet op ingespeeld, dan breidt het probleem zich uit op andere terreinen. Met als gevolg dat het gedrag vervormt en de kern van het probleem steeds moeilijker traceerbaar wordt. Vroegtijdig signaleren en interveniėren is dus heel belangrijk om erger te voorkomen. Begin ermee in de kleuterklas. Niet om te labelen, wel om er samen mee aan de slag te gaan.'
 

Sjoerd Verheijden
 
Een probleem is altijd een gevolg van iets en is nooit alleen van het kind. Sjoerd Verheijden noemt sociale factoren (bijv. groepsdynamiek, opvoedingsstijl), biologische factoren (bijv. fysieke gezondheid), psychologische factoren (bijv. zelfbeeld, karakter) en cognitieve factoren (bijv. intelligentie). Ook problemen als armoede, vechtscheidingen en oorlog/vluchten spelen een grote rol. In groepjes werkten de deelnemers aan casuļstiek om met en van elkaar te leren.Matty Beckers, IB'er Vincent van Gogh
'Ik denk dat we al goed afstemmen op de behoeften van het kind, maar het kan nog beter. De niveauverschillen zijn soms enorm groot. Zeker in de bovenbouw. Dat vraagt veel van een leerkracht. Als we vroeger observeren en aan de bel trekken, al vanaf de kleuterklas, kunnen we waarschijnlijk meer bereiken. Welke leerlingen vallen op? Vroeg signaleren is soms lastig, omdat je ook niet tč vroeg wilt zijn. Hoe kunnen we door gedrag heen kijken? Goed observeren is een must. En met veel betrokkenen overleggen. Ieder perspectief kan nieuwe inzichten geven.'Dymphina Hoek, IB'er OBS De Brink
'Ik vind dit een belangrijk onderwerp waar we gelukkig op meerdere fronten op school mee bezig zijn. We volgen de kleuters in hun ontwikkeling en bij een stagnatie in het ontwikkelingsproces gaan we in een vroeg stadium in gesprek met ouders. Dit schept bewustwording bij ouders en school en is helpend om beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften, zodat we mogelijk grotere problemen kunnen voorkomen. Door samen met ouders de ontwikkeling van hun kind te volgen groeit het vertrouwen in de school en in het zorgsysteem. Mijn collega IB'er en ik staan iedere morgen aan de deur om ouders en kinderen te ontvangen. Ook voeren we de intakegesprekken bij de aanmeldingen op school, zodat de ouders ons kennen en weten te vinden.' 

  
2. Ondersteuningsplanraad (OPR): Kijk met een brede bril naar het kind'
 
Zo'n vijf tot acht keer per jaar komen de leden van de Ondersteuningsplanraad (OPR) bij elkaar om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur van het samenwerkingsverband. Belangrijkste taak is het beoordelen van het ondersteuningsplan. Maar de missie is breder, vertelt Maike: 'We willen een stem zijn voor įlle kinderen, zeker zij die niet de makkelijkste routes afleggen.' De OPR bestaat uit ouders en personeelsleden.
 
Je kunt met z'n allen een mooi systeem bedenken en invoeren - en dat staat sinds de wet Passend Onderwijs steeds steviger - maar je moet er niet in vastlopen, vinden de leden van de OPR. Daniėl: 'Er zijn veel administratieve taken en procedures; in mijn optiek té veel. Ik denk dat we in deze wirwar van regels eenvoud kunnen brengen. Natuurlijk moet je aan verplichtingen voldoen, maar ik pleit ervoor om door de regels heen te kijken en het kind te zien. Het systeem moet het kind volgen, niet andersom.'
 

 Op de foto: (v.l.n.r.) Dirk Jimmink (ouder), Anne Cluitmans-Wezenberg (ouder en leerkracht), Daniėl Fermont (leerkracht), Karin Heusschen-Hilkens (ouder), Hanneke Melis (leerkracht) en Maike Aerts-Voorn (ouder).
 
Doorvragen
Toen er afgelopen jaar een nieuw ondersteuningsplan werd geschreven, las de OPR kritisch mee. Karin: 'We kijken bijvoorbeeld of alle clusters voldoende vertegenwoordigd zijn, of er voldoende kennis wordt gedeeld tussen scholen onderling en ook tussen onderwijs en zorg. We vragen door, maken plannen concreet en proberen het bestuur continu vanuit de bril van het kind, de ouders en de leerkrachten te laten kijken. Die bril moet een stuk breder zijn dan alleen didactisch. Wat heeft dit kind nodig? Kijk ook naar welzijn en ontwikkeling in de breedte.'
 
Activiteitenplan
'Bij de start van het passend onderwijs hadden we een heel ervaren OPR', vervolgt Maike. 'Door allerlei omstandigheden moesten er afgelopen jaar diverse personen afhaken. Nu zijn we weer bijna op volle sterkte en pakken we de draad weer op. We hebben een activiteitenplan gemaakt dat we in kleine groepen gaan uitwerken. Een trainer helpt ons daarbij. Zo willen we constructief kritisch bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs waarin oog is voor alle kinderen.'
 
 
3. Vacature
Wil je ook meebouwen aan goed onderwijs in ons samenwerkingsverband? De OPR zoekt nog een personeelslid! Wil je solliciteren of meer informatie mail dan naar: opr-po-ml@outlook.com
 
 
 4. Op de agenda
  
- 26 maart 2019: Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats bij het iXperium te Roermond. Aan de orde komen onder andere: het jaarverslag 2017-2018 van het BTO, governance en het thema "steunpuntscholen". Wilt u meer weten: vraag het eerst uw bestuurder, vertegenwoordiger in de ALV.

- 15 mei 2019: Bijeenkomst over hoogbegaafdheid. Na een inleiding waarin praktijkervaringen centraal staan, is er een mooi aanbod van workshops (bijvoorbeeld kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en hogere denkvaardigheden). De uitnodiging en mogelijkheid om in te schrijven (vol is vol) wordt in april naar de scholen verstuurd.

- 18 september 2019: Bijeenkomst over NT2. Na een pakkende inleiding volgt een gevarieerd aanbod aan workshops (bijvoorbeeld trauma en hechting, woordenschat in zaakvakken). De uitnodiging en mogelijkheid om in te schrijven (vol is vol) wordt eind mei /begin juni naar de scholen verstuurd.
 


www.swvpo3102ml.nl
Print Afdrukken
Delen