2 April 2018 Nieuwsbrief 2
SWV Passend Primair Onderwijs Midden Limburg (SWV PO 31.02 ML)

INHOUD: 
  1. Terugblik studieochtend 27 maart 2018
  2. Drie reacties Ingrid van der Velden, Marc Schoutrop en Vera Mestrom, Lieke Paulussen
  3. Op de agenda
==================================================================

Het beste onderwijs voor ieder kind
 
Dat willen we allemaal! Daarom hebben we voor dit vak als leerkracht, IB'er, teamleider, directeur of bestuurder in het onderwijs gekozen. Maar, wat is de beste plek? Dat is per kind en situatie anders. Om antwoord te geven, hebben we elkaar nodig. Want iedere school heeft eigen kwaliteiten. Dat is het voordeel van onze samenwerking.

 
Sinds de start van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 werkt het Samenwerkingsverband aan afstemming en verbinding tussen de scholen en ondersteuningsteams in Midden-Limburg. Op veel fronten gaat het goed, op sommige fronten kan het beter. We evalueren en stemmen bij. Op dit moment werken we aan het nieuwe Ondersteuningsplan 2018-2022. Tijdens de studieochtend op 27 maart jl. hebben jullie je nr. 1 inbreng gegeven. Deze aanbevelingen nemen we mee in de afwegingen en proberen we waar mogelijk een plek te geven!
  
Heb je ideeën over hoe we nog beter kunnen samenwerken?
Heb je vragen? Blijf ze stellen!
Henri Duisters
h.duisters@ursula.nl 
tel.: 06 511 41 253

 
1Terugblik studieochtend 27 maart 2018
Dit zijn de momenten dat we onze ervaringen en kennis kunnen delen!
 


De aftrap werd gegeven door onderwijsconsulent Marijke Zelissen. Zij gaf inzage in de mogelijkheden voor hulp bij vragen en problemen rondom leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Bij wie moet je zijn, wat zijn de oplossingsmogelijkheden en te nemen stappen? Meer info: www.onderwijsconsulenten.nl.
 

 
Vervolgens was het woord aan Marieke Claessen, voorzitter van het Bovenschools Toetsingsorgaan (BTO). Ze deelde enkele kengetallen en speerpunten met ons.
In 2016-2017 zijn in totaal 247 TLV-aanvragen gedaan: 146 nieuwe aanvragen en 101 herbeoordelingen. Opvallend is het vrij grote aantal aanvragen voor kinderen van 11/12 jaar. In principe is zo'n late overstap natuurlijk niet gewenst.
 
Het BTO wil steeds meer naar procedurele toetsing. Wanneer school, ouders, lid Ondersteuningsteam, evt. andere deskundigen en mogelijk de te ontvangen school een overstap naar S(B)O de meest passende stap vinden, sluit het BTO hierbij aan. Er is vertrouwen in het voortraject, vertrouwen in de expertise van de personen die dicht bij het kind staan. In lijn met het voorgaande streeft het SWV vanaf schooljaar 2018-2019 naar een BTO dat bestaat uit twee leden: een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk lid.
 
Aanvragen voor leerlingen van 11 jaar en ouder en aanvragen voor bekostigingscategorie 2 en 3 worden wel inhoudelijk bekeken.
 

 
Na de koffie en vlaai was er aandacht voor de one-page van alle Schoolondersteuningsprofielen. Berry Jansen liet zien dat de functionaliteit bijna klaar is. Binnenkort maken jullie met één druk op de knop vanuit je Schoolondersteuningsprofiel de one-page. Deze maakt het voor ons allen mogelijk snel te zien wat de expertise is van iedere school. Handig!
 
 

Tot slot verzamelden we in tafelgroepen de bouwstenen voor het Ondersteuningsplan 2018-2022. Het huidige ondersteuningsplan (2014-2018) wordt verbeterd en aangescherpt vanuit de ervaringen en jullie inbreng. Er is aandacht voor hoe we, met het oog op meer inclusief onderwijs, de basisondersteuning verder kunnen versterken. Hierbij moeten we ook durven kijken naar andere organisatievormen (waar enkele scholen ook al ervaring mee hebben). Het samenwerkingsverband wil een rol spelen in het verbinden en bundelen van jullie kennis en kunde, en wil iedereen op de werkvloer in zijn of haar kracht zetten om vanuit vertrouwen met elkaar te bouwen aan goed, passend onderwijs voor ieder kind.

 
2Drie reacties
 Ingrid van der Velden - IB'er bs De Leerlingst

'Mooie ochtend om onze kennis even op te frissen. Het zet ook aan tot nadenken. Vooral de casussen die Marijke als voorbeeld gaf. Welke oplossingsrichtingen zijn er?'
Marc Schoutrop en Vera Mestrom - IB'ers obs Aan de Roer
'Goed om bijgepraat te worden vanuit verschillende personen en allerlei processen weer helder te hebben. Wat ons betreft mag de ochtend meer interactief, zoals het laatste half uurtje. Ervaringen en kennis delen, daar zijn deze ochtenden ideaal voor!'
 Lieke Paulussen - voorzitter SWV 31.02 en bestuursvoorzitter so Herman Broerenschool
'Komende periode beslist het SWV over de regionale verdeling van de  sbo- en so- expertise en het aantal locaties.  Hoe organiseren we het onderwijs zo inclusief mogelijk, zo thuisnabij mogelijk en betaalbaar? Het deelnamepercentage aan het so daalt in ons samenwerkingsverband minder dan vooraf berekend of gehoopt, het deelnamepercentage aan het sbo lijkt na een stevige daling te stabiliseren. Maar dit soort cijfers zijn niet leidend, dat is het kind. Ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, moet die krijgen. Als bestuurders moeten we wel kijken wat we kunnen doen om ons onderwijs meer inclusief te maken. We hebben daarbij als nadeel dat onze regio relatief minder geld heeft dan bijvoorbeeld de grote steden. Daar krijgen gemeenten veel meer geld voor onderwijsachterstanden, terwijl we daar in Limburg ook mee te maken hebben. Samen met de Academische Werkplaats Passend Onderwijs van de Universiteit Maastricht doen de samenwerkingsverbanden daar onderzoek naar. Het zou mooi zijn als we in deze regio meer middelen krijgen om in te zetten voor het kind.'
 
 
3Op de agenda
  
10 april 2018 - Algemene Ledenvergadering: deze vindt plaats bij BS De Sleye te Heel. Aan de orde komen onder andere: het jaarverslag 2016-2017 van het BTO, terugblik gezamenlijke studieochtend 27-03-2017 en evaluatie / verantwoording inzet middelen.
 
19-06-2018 - Algemenen Ledenvergadering: Jaarverslag 2017 en vaststellen Ondersteuningsplan 2018-2022.
 

www.swvpo3102ml.nl
Print Afdrukken
Delen