1 March 2018 Nieuwsbrief 1
SWV Passend Primair Onderwijs Midden Limburg (SWV PO 31.02 ML)

INHOUD:

1. Samenwerkingsverband op koers
2. Studieochtend 27 maart 2018
3. Drie reacties op passend onderwijs
    
Francis Gravenstein / Jos Clout / Henri Duisters

==================================================================

Als je je eigen weg bewandelt, kan niemand je inhalen.
 
Als samenwerkingsverband hebben we de ambitie een scholennetwerk te faciliteren dat alle kinderen goed, zo thuisnabij mogelijk, onderwijs biedt. Met een krachtige basis in de basisscholen, gespecialiseerde ondersteuning vanuit expertteams en een passend aanbod s(b)o. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de laatste stand van zaken.


 
1Samenwerkingsverband - op koers
In 2016 en 2017 heeft het samenwerkingsverband bouwstenen verzameld voor het Ondersteuningsplan 2018-2022. De ALV heeft zich hier in eerste instantie over gebogen. Er zijn vervolgens werkgroepen samengesteld waarin alle bestuursleden, collega's van BaO, s(b)o, gemeenten, CJG, ondersteuningsteams en externe specialisten in werkgroepen een zestal thema's verder hebben uitgewerkt. Er is ook ondersteuning verzorgd door collega's van WagenaarHoes en de PO-raad.
 
Op 3 oktober 2017 hebben we met alle directeuren en IB-ers van het SWV van gedachten gewisseld over de opbrengsten uit de werkgroepen. We hebben toen ook het nieuwe SOP (schoolondersteuningsprofiel) gepresenteerd. Ook hier heeft een werkgroep het voorwerk gedaan. We hebben van gedachten gewisseld hoe ons netwerk sterker kan worden in de ondersteuning naar het reguliere onderwijs, in de samenwerking en het delen van kennis en in het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn.
 
Alles is erop gericht het reguliere basisonderwijs en de ondersteuning daarvan goed te laten fungeren. Bij het inschakelen van sbo of so kijken we hoe we de kans op succes bij terugkeer kunnen vergroten. Tijdens de studieochtend voor besturen, directeuren, IB-ers en ondersteuningsteams op 27 maart aanstaande gaan we dieper in op het ondersteuningsplan en de relatie van het Ondersteuningsplan met de eigen school. Hoe kan het Ondersteuningsplan, hoe kan het SWV van (meer) betekenis zijn voor je school?
 
2Studieochtend: 27 maart 2018Alle bestuurders, directeuren, teamleiders, interne begeleiders en leden van de ondersteuningsteams zijn van harte uitgenodigd op onze studieochtend. We praten je bij over de bouwstenen van het ondersteuningsplan, er wordt terugkoppeling gegeven vanuit het bovenschools toetsingsorgaan (BTO) en we delen ervaringen over de inkleuring van de schoolondersteuningsprofielen en de samenvattende one-page. Ook maak je kennis met de onderwijsconsulenten, wie zijn ze en wat doen ze? Graag zien we jullie allemaal op 27 maart 2018! Tijdstip: 09.00 (inloop vanaf 8.30u) - 12.00 uur, waarna we samen lunchen.
Locatie: CC Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100, Heel.
De mail met de uitnodiging en de agenda is verstuurd op maandag 12-03-2018.

 
3Drie reacties op passend onderwijs
 


Wie: Francis Gravestein, ambulant begeleider in het ondersteuningsteam voor gedrags- en opvoedingsproblematiek, psychiatrische problematiek en ontwikkelingsproblemen.

Waar: In het hele werkgebied van SWV 31.02: Leudal en Thornerkwartier, Roermond, Echt en Susteren.
Wat houdt dat in? 'We helpen leerkrachten bij het vinden van oplossingen voor kinderen met belemmeringen. We observeren in de klas, gaan met leerlingen aan de slag en geven voorlichting. De focus ligt op het versterken van de leerkracht en het team. In nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs stemmen we zo goed mogelijk af op de ondersteuningsbehoeften van de leerling en kijken we wat nodig is, ook bij een eventuele terugplaatsing in het reguliere onderwijs. We werken aan een sterk netwerk met de leerling, ouders, leerkrachten en zorginstellingen, zodat we allemaal op één lijn zitten.'
Wanneer: 'Als een leerkracht merkt dat de begeleiding in de klas voor deze leerling onvoldoende is, als een leerling niet tot ontwikkeling komt of als de leerkracht wil leren om te gaan met bepaald gedrag.'
Wat zie je? 'Dat de diversiteit en problematiek in de reguliere klassen toeneemt. Dat is ook de insteek van de wet passend onderwijs. Positief daarin vind ik de openheid van scholen en leerkrachten. Ik zie dat er steeds beter gekeken wordt naar mogelijkheden, naar de kracht van ieder kind en hoe we daar als onderwijs op in kunnen spelen. De keerzijde is dat leerkrachten hun handen vol hebben. Niet iedereen beseft hoeveel energie het kost om in te spelen op die diversiteit, met vaak tien of twaalf leerlingen in de klas die extra ondersteuning nodig hebben.'Wie: Jos Clout, directeur Basisschool De Zonnewijzer, Roermond

De Zonnewijzer is een multiculturele school met maar liefst 40 nationaliteiten. 85% van de leerlingen spreekt thuis geen Nederlands. Veel kinderen groeien in armoede op.
Hoe ga je om met deze diversiteit? 'Het is ons doel zoveel mogelijk leerlingen binnen boord te houden. Dat doen we met een warm pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig voelt. Ons aanbod is gericht op respect, diversiteit en maatwerk. Ook heel belangrijk: we leggen het eigenaarschap bij de leerkracht en de leerling. Zij zijn hun eigen lat. Doelen stellen we samen en bereiken we in kleine, overzichtelijke stappen.'
Tip: 'Zorg dat iedereen duidelijk voor ogen heeft waarvoor we het doen. Het kind dus. Kijk goed naar binnen: wat kunnen wij hier beter doen? Luister goed naar elkaar en maak vooral ook plezier samen. Als leren leuk is, bereik je de doelen bijna vanzelf.'


 

Wie: Henri Duisters, directeur SWV Passend Primair Onderwijs Midden-Limburg

Waar staat het SWV nu? 'We hebben de taak om ieder beloftevol kind passend onderwijs te bieden. Daarin bereiken we mooie resultaten. We staan ook voor een vereveningsuitdaging. Als het deelnamepercentage aan het s(b)o niet verder daalt, staan we voor een herschikking van de financiën. Daling van het deelnamepercentage aan s(b)o kan alleen een resultaat zijn van goed onderwijs in de basis. Dus daar ligt onze focus, bij het kind. De percentages zijn richtinggevend. Kunnen we impulsen geven om het percentage sbo en so op een verantwoorde manier te verlagen? Hoe kunnen we expertise meer met elkaar verbinden en nog meer en krachtiger in en op de reguliere scholen actief laten zijn? Deze vragen stellen we onszelf iedere dag. Wat de uitkomsten zijn, is nog onduidelijk. '
Wat vind je belangrijk bij het vormgeven van onderwijs? 'Dan citeer ik graag onderwijskundige Luc Stevens: er zijn drie zaken van belang om je te kunnen ontwikkelen. Ieder kind wil gezien worden en relaties aangaan, het wil autonomie (wat ik kan, wil ik zelf doen) en het wil zich competent voelen (succeservaringen op eigen niveau). Ieder kind is met zijn of haar talenten welkom en moet door ons worden uitgedaagd tot groei. Ook vind ik het erg belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat, er zich gelukkig voelt en dat de ouders altijd betrokken worden. Door samen te delen, oog en oor te hebben voor elkaar en belangrijke momenten te vieren.'

 
Print Afdrukken
Delen