Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden gewijzigd. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.


Inhoud van het ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan bevat onder andere:
  • Het niveau van basisondersteuning dat op scholen in het samenwerkingsverband aanwezig is.
  • De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
  • De afspraken die de deelnemende besturen maken over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra ondersteuning, inclusief een meerjarenbegroting.
  • De procedure voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor basisonderwijs en op scholen voor speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband.
  • De procedure en het beleid voor de terugplaatsing of overplaatsing naar het basisonderwijs voor leerlingen van wie de duur van de toelaatsbaarheidsverklaring is afgelopen.
  • De manier waarop het samenwerkingsverband ouders informatie verstrekt over de ondersteuningsvoorzieningen.
Meer weten: zie het ondersteuningsplan2018-2022 (goedgekeurd 18-06-2018) onder het menu "downloads"
Print Afdrukken
Delen